آيا استفاده از دو زبان، كودك مرا سردرگم خواهد ساخت؟

آيا استفاده از دو زبان، كودك مرا سردرگم خواهد ساخت؟

 

چنين چيزی اتفاق نمی افتد. تحقيقات نشان می‌دهد كه مهارتهای كسب شده با يك زبان، منتقل شده و به يادگيری زبان ديگر كمك می كند. حفظ و نگهداری زبان اول (زبان مادری) به پيشرفت در زبان دوم كمك می‌نمايد و زبان دوم كودك شما بسيار سريعتر پيشرفت خواهد كرد.

بسياری از والدين هنگاميكه تصميم می گيرند كردستان را ترك كنند با اين واقعيت كنار می آيند. اما در حقيقت كردی به كودك شما كمك می كند در زبان جديد مهارت بيشتری كسب نمايد. بخاطر اين است كه می گويند ” زبان شناسه ماست”.

برگردان از انگلیسی به پارسی: ب. كابری

Comments are closed.