Uncategorized

28/08/2018

چرا دو حرف /ل/ برای لام پر مخرج و دو /ر/ حرف برای رای غلیظ متاکد، به جای یگانه حرف جداگانه‌ای برای هرکدام، برای مثال با استفاده از نشانه‌های تفکیک کننده که در بالا و یا پایین حروف قرار می‌گیرند، در نظر گرفته شده؟

  فرهنگستان مجازی زبان کردی این راه‌حلها را، که توسط کاربران  کرد زبان به طور گسترده‌ای بر روی اینترنت به کار برده می‌شوند، برای نخستین بار […]
28/08/2018

چرا فرهنگستان بر آن است که ایجاد این استاندارد ، می‌تواند اقدامی درست ‌باشد؟

  برای درک این روند  و دشواریهایی که جامعهء کرد در جهان نوین ارتباطات الکترونیکی با آنها مواجه هست، پرسشگر می‌باید حداقل از طرفی با مفاهیم […]
28/08/2018

آیا این مجموعه مباحث افراطی ملی‌گرایانه باعث نادیده گرفتن نقش زبان به عنوان یک پدیدهء اجتماعی، و نیاز بیشتر به آموزش، و همچنین تاریخچهء تغییرات و اصلاحات سیستم نوشتاری کنونی زبان کردی نمی‌باشد؟

  قاعدتا این بستگی به آن دارد که ما چگونه به این مباحث می‌نگریم، و از چه دیدگاهی در تلاش تحلیل  نیاز  به فرآیند یک الفبای […]
28/08/2018

چرا در حال حاضر سعی در ایجاد یک زبان پان کردی نکنیم؟

  زبان کردی، زبانی پویا و چندین لهجه‌ای است که یکی از غنی‌ترین سنتهای ادبیات شفاهی جهان را دارا می‌باشد. سیستم مشترک نوشتاری و مکتوب‌سازی امکان […]