admin

28/08/2018

به چه دلیل سیستم نوشتاری فراگیر کردی از حرف چ همانند انگلیسی یا همانند ترکی، کرمانجی و فرانسه استفاده نمی‌کند؟

  اگرچه لهجهء کردی شمالی فاقد لام پر مخرج و رای غلیظ می‌باشد، اما در نظرگرفتن این آواها در سیستم الفبای فراگیر ضروری است، چرا که […]
28/08/2018

چرا کسانی که به لهجهء کردی شمالی (کرمانجی) سخن می گویند، به یادگیری حروف “لام” پر مخرج و “رای ” غلیظ متاکد نیاز دارند؟

  اگرچه لهجهء کردی شمالی فاقد لام پر مخرج و رای غلیظ می‌باشد، اما در نظرگرفتن این آواها در سیستم الفبای فراگیر ضروری است، چرا که […]
28/08/2018

چرا دو حرف /ل/ برای لام پر مخرج و دو /ر/ حرف برای رای غلیظ متاکد، به جای یگانه حرف جداگانه‌ای برای هرکدام، برای مثال با استفاده از نشانه‌های تفکیک کننده که در بالا و یا پایین حروف قرار می‌گیرند، در نظر گرفته شده؟

  فرهنگستان مجازی زبان کردی این راه‌حلها را، که توسط کاربران  کرد زبان به طور گسترده‌ای بر روی اینترنت به کار برده می‌شوند، برای نخستین بار […]
28/08/2018

چرا فرهنگستان بر آن است که ایجاد این استاندارد ، می‌تواند اقدامی درست ‌باشد؟

  برای درک این روند  و دشواریهایی که جامعهء کرد در جهان نوین ارتباطات الکترونیکی با آنها مواجه هست، پرسشگر می‌باید حداقل از طرفی با مفاهیم […]