Soraní axévén akademiyé jhí li gel Soraní kirina kurdiyé ne

Spédeya 16/11 2008-é jivata Akademiya Kurdistané ya bingeha wé li Hewléré (akademiya resmí ya girédayé serokwezíriyé li bashúré Kurdistané) jivínek li gel cend nivískarén kurmanjíaxév li bajharé Dihoké cé kir. Di vé jivíné de géngashe li ser zimané kurdí yé perwerdeyé ú yé resmí hat kirin. Nivískarén Dihoké ú réveberé perwerdeya parézgeha (wílayeta) Dihoké ku ew jhí di jivíné de amade bú, rijhd bún li ser hindé ku divét kurmanjí jhí mil bi milé soraniyé zimané xwendin ú férkirin ú karúbarén fermí be.

Spédeya 16/11 2008-é jivata Akademiya Kurdistané ya bingeha wé li Hewléré (akademiya resmí ya girédayé serokwezíriyé li bashúré Kurdistané) jivínek li gel cend nivískarén kurmanjíaxév li bajharé Dihoké cé kir. Di vé jivíné de géngashe li ser zimané kurdí yé perwerdeyé ú yé resmí hat kirin. Nivískarén Dihoké ú réveberé perwerdeya parézgeha (wílayeta) Dihoké ku ew jhí di jivíné de amade bú, rijhd bún li ser hindé ku divét kurmanjí jhí mil bi milé soraniyé zimané xwendin ú férkirin ú karúbarén fermí be.

Wan diyar kir ku nizimbúna asté serketiné di xwendingehén Dihoké de jhi hemí xelké Dihoké re búye jiyé dilgiraniyeka mezin. Réjheya serketina xwendinkarén amadeyí (líseyé) %14 bú ú egera vé enjama gelek xerab jhí ew e ku ne mamoste soraniyé dizanin ú ne jhí dayúbab ú weha dayúbab jhí nikarin jhi zarokén xwe re aríkar bin. Berdewambúna vé rewshé dé bibe egera enjamén gelek xerab di pasherojha xelké vé deveré de. Ev jivín jhí wek gelek jivínén din bé enjam bú ú endamén soraníaxév jhi Akademiyé her qewaneya beré lé da ku divét soraní zimané bi tené be li Kurdistané.

Her jhi ber enjama xerab ya vé jivíné di eyní rojhé de li Éketiya Nivíserén Kurd li Dihoké cend nivískar amadebún ú jivínek kir ú yén amade ev bún:

1. Reshíd Findí, jihgiré Akademiya Kurdistané.
2. Mueyed Teyib, Endamé kara yé Akademiya Kurdistané ú berpirsiyaré dezgeha Spírézé ya cap ú weshané.
3. Dr. Kamíran Berwarí (Benaví), mamosteyé zaníngeha Dihoké.
4. Segvan Jemíl, mamosteyé zankoyé.
5. Warkés Mosés Serkísyan, réveberé gishtí yé perwerdeya Dihoké.
6. Hesen Silévaneyí, seroké Éketiya Nivíserén Kurd li Dihoké.
7. Dr. Fazil Omer, seroké jivata parézgeha Dihoké.
8. Ehmed Ebdilla Zero, seroké beré yé Éketiya Nivíserén Kurd li Dihoké.
9. Museddeq Toví, nivískar.
10. Mihemed Ebdilla, jihgiré seroké Éketiya Nivíserén Kurd li Dihoké.
11. Ísmaíl Taha Jengír, seroké tayé Dihoké yé Sandíkaya Rojhnamevanén Kurdistané.
12. Behroz Shujaí, mamosteyé zaníngeha Dihoké.

Beshdarén jivíné biryar da ku ew shandeké pék bínin ú ew shande bice jem wezíré perwerdeyé ú jareka din vé arésheyé pé re minaqeshe bike. Herweha biryar hat dan xebat ú dúcún berdewam bin heta kurmanjí li deverén kurmanjíaxévan bibe fermí di hemí karúbaran de.

Berí du mehan Jivata Parézgeha Dihoké »Komíteya parastina ziman ú candeya kurdí li parézgehén Músil ú Dihoké"« damaezrand ú ew pék tét jhi:

1. Mueyed Teyib, Endamé kara yé Akademiya Kurdistané ú berpirsiyaré dezgeha Spírézé ya cap ú weshané. ,
2. Mihemed Ebdilla, jihgiré seroké Éketiya Nivíserén Kurd li Dihoké.
3. Dr. Fazil Omer, seroké jivata parézgeha Dihoké.
4. Behroz Shujaí, mamosteyé zaníngeha Dihoké.
5. Warkés Mosés Serkísyan, réveberé gishtí yé perwerdeya Dihoké.

Yek jhi karén vé komíteyé jhí ew e ew li pey xebat ú karén bikaranína kurmanjiyé di perwerde ú xwendingehan de li deverén girédayí wílayetén Dihok ú Músilé bice ú kar jhi bo bike.

Serkaní: Kulturname